FFriZz

[FR]Wm

FFriZz Cập nhật   
This a water mark that uses a table to allow placement at 9 different locations on the screen
you can either pick on of the given Date and time formats or you can choose custom and build your own
One of the reasons for this project I wanted to be able to add the "s,m,h" to the water marks timeframe not have i.e. "240" and have it say 4h..
you can select what format for the dates from in the settings if the user selects custom it will make it so you can input what ever format
string into the input box "Custom Format input'"

Hope You Enjoy!
FFriZz
Phát hành các Ghi chú:
Picture change =)
Phát hành các Ghi chú:
changed an or to and... and optimized some code

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?