cheatcountry

Ehlers Modified Relative Strength Index [CC]

The Modified Relative Strength Index was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pgs 87-88) and this is a typical RSI that uses his roofing filter as the input. He smooths it with his own super smoother filter to provide signals. This indicator is extremely reactive and works in cycles so keep that in mind. I haven't been able to come up with clear buy and sell signals at this point so let me know if you any suggestions but I'm publishing the code to complete my goal of publishing all of his work one day. I will be publishing a bunch of Ehlers scripts in the next few weeks so stay tuned. What I recommend for buy and sell signals at this point are to buy when the indicator goes below the oversold line and starts going up and sell when the indicator goes below the oversold line a second time. Vice versa for sell signals.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?