Yonsei_dent

YD_Divergence_RSI+CMF

Yonsei_dent Cập nhật   
The ‘YD_Divergence_RSI+CMF’ indicator can find divergence using RSI (Relative Strength Index) and CMF (Chaikin Money Flow) indicators.📌 Key functions

1. Search pivot high and pivot low points in a certain length of price.


2. Connect pivot high to pivot high, pivot low to pivot low, forming two standards for divergence in result.
The marker then plots only the higher high, lower low lines.
(higher low and lower high in prices are referred to hidden divergence, which are not considered in this indicator)


3. Compare the two standards with RSI and CMF indicators, send an alert if there is a divergence. As a result, the indicator will find four combination of divergence.
A. Higher high price / Lower RSI (Bearish RSI Divergence)
B. Lower low price / Higher RSI (Bullish RSI Divergence)
C. Higher high price / Lower CMF (Bearish CMF Divergence)
D. Lower low price / Higher CMF (Bullish CMF Divergence)📌 Details

Developing the indicators, we put a lot of effort in making a customizable and user-friendly interface.

#1. Pivot Setting
 • Users can set the length to find the pivot high / pivot low in ‘Pivot Settings – Pivot Length.’
 • Increased pivot Length takes more candles to interpret the chart but reduce false signals since the it uses only the most certain pivot high / pivot low values. Obviously, decreased pivot length will act the opposite.
 • Users can choose whether to use ‘High/Low’ or ‘Close’ in ‘Pivot Reference’ to set the swing point of prices.
 • Users can also choose whether to display the pivot high / pivot low marker on the chart.

#2 RSI & CMF Settings
 • Users can adjust the length of RSI & CMF separately. (The default values are set to 14 and 20 each.)

#3 Label Setting
 • Users can adjust the text displayed on the chart label. (The default values is set to ‘Bullish / Bearish’, ‘RSI/CMF’, ‘Divergence’.)
 • Users can reduce the length of text label or simply turn the label off. Just click the ‘Bull/Bear’ or ‘None’ button. ‘Divergence’ works the same.
 • Users can decide whether to display the ‘Divergence Line and Label’, set custom settings for the label and line. (color, thickness, style, etc)📌 Alert

Alert are provided as a combination of the chart's symbol and the set label text. For example,
‘BINANCE:BTCUSDT.P, Bullish RSI Divergence’

====================================================

"YD_Divergence_RSI+CMF" 지표는 RSI와 CMF 지표를 이용해서 Divergence를 찾아낼 수 있습니다.📌 주요 기능

1. 정해진 가격 움직임 안에서 pivot high와 pivot low 포인트를 찾아냅니다.


2. Pivot high로만 이어진 라인과, Pivot low로만 이어진 두 라인을 작도한 뒤 divergence의 기준으로 삼습니다.
이 지표에서는 normal divergence만 사용하기 때문에 차트에 higher high와 lower low만 표기합니다.
(higher low와 lower high는 hidden divergence로 정의되며, 이 지표에서는 다루지 않습니다.


3. 두 기준선과 RSI, CMF 지표를 각각 비교하고, 결과적으로 4개의 조합을 구할 수 있습니다.
A. Higher high price / Lower RSI (Bearish RSI Divergence)
B. Lower low price / Higher RSI (Bullish RSI Divergence)
C. Higher high price / Lower CMF (Bearish CMF Divergence)
D. Lower low price / Higher CMF (Bullish CMF Divergence)📌 세부 사항

지표를 개발하며 사용자들이 원하는 방향으로 지표를 설정할 수 있게 작업에 많은 공을 들였습니다. 굉장히 다양한 옵션을 선택할 수 있으며, 원하는 방식으로 지표를 사용할 수 있습니다.

#1 Pivot Setting
 • Pivot setting에서는 Pivot Length를 변경할 수 있습니다.
 • Pivot Length를 늘릴 경우, 보다 확실한 Swing High와 Swing Low만을 사용하게 되므로, False signal이 줄어들 수 있습니다. 하지만 Swing High/ Low를 판정하는 데에 더 긴 시간이 걸리게 되므로, Signal이 다소 늦게 발생하는 단점이 생기게 됩니다.
 • Pivot Length를 줄일 경우, 반대로 Swing High/Low의 판정이 더 빨리 일어나기 때문에, Signal을 거래에 이용하기는 좋을 수 있습니다. 다만, Swing High와 Low가 훨씬 더 잦은 빈도로 발생하기 때문에 False Signal을 줄 가능성이 높아집니다.
 • Pivot Reference에서는 가격의 Swing Point를 설정함에 있어, High/Low(고가/저가)를 이용할 지 Close (종가)를 이용할 지 선택할 수 있습니다.
 • Pivot High/Low Marker를 선택할 경우 Pivot High/ Low에 Marker가 찍히게 됩니다.

#2 RSI와 CMF Setting
 • RSI와 CMF Setting에서는 RSI와 CMF의 길이를 각각 설정할 수 있습니다. 기본값은 14와 20으로 설정되어 있습니다.

#3 Label Setting
 • Label Setting에서는 Label에 표시되는 글자를 선택할 수 있습니다.
 • 기본값은 "Bullish / Bearish", "RSI/CMF", "Divergence"로 선택되어 있으며, 너무 길다고 느껴질 경우 "Bull/Bear" 혹은 "None"을 클릭하여 길이를 줄일 수 있습니다. 마찬가지로 Divergence의 경우도 생략이 가능합니다.
 • 하단에서는 Divergence Line과 Label을 켜고 끌 수 있으며, 선의 색깔, 굵기, 종류, 그리고 Label의 색깔, 크기, 종류를 선택할 수 있습니다. Label의 Text 색 역시 변경이 가능합니다.📌 얼러트

얼러트는 자신이 설정한 차트의 심볼과 Label의 문구의 조합으로 제공되며 예를 들면 다음과 같습니다.
"BINANCE:BTCUSDT.P, Bullish RSI Divergence"
Phát hành các Ghi chú:
I have added a feature that "Display only the last label."

마지막 Divergence 만을 표시하는 기능을 추가하였습니다.

Yonsei_dent ★TRADING ACADEMY
contents.premium.naver.com/yonseident/ysdent

Yonsei_dent의 경제분석 Telegram
t.me/TeamYonseiDent

Yonsei_dent 카카오톡 (2580)
open.kakao.com/o/gXJjXvxe
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?