SoftKill21

London breakout GBPUSD daytrade

Hello,

First I want to WARN THAT YOU NEED A MINIMUM OF 30X LEVERAGE FOR THIS STRATEGY IN ORDER TO WORK.
THE REASON IS THAT THE SIZE IS CALCULATED BASED ON A VERY SHORT STOP LOSS LEVEL IN PIPS

UTILIZE IT AT YOUR OWN RISK


This is a daytrading strategy, that's suited for GBPUSD 1H timechart.
It a very simple strategy that utilizes 2 moving averages : a very fast one and a very slow one.

It will always enter only at the beginning candle of London session, and it will always exit at the candle at the finish of London session.

So the rules are simple :
If its 8 am GMT and the candle close or high cross the slow moving average and we are above at the same over the slow moving average we make a long movement. The oposite condition is applied for short.
At the same time we always use a very small stop loss = 50-100 points ( 5-10 pips).
We dont have a take profit, in our case the trade ends always at the end of London session. In this case at 15h GMT

It might work on other currencies aswell, but it has to be tested first.


For any questions or suggestions, please let me know.


My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?