sharaaU7

Simple Watchlist with % Change Screener & Alerts

sharaaU7 Cập nhật   
Hi fellow traders..

TV has generously increased the number of alerts!!
A Simple Watchlist with heatmap based on % change on daily timeframe.
Gives % change and RSI
you can set the percentage in the input box and then set alerts on your favorite watchlist.
Alerts also include days high and low..
Simple Table and array based code.
set for scrip close >10 can be easily changed in line 43..
Hope you Like it!
Phát hành các Ghi chú:
minor bug fix
you can now set the column multiplier in input
cleaned up code..
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?