Daveatt

BEST Trend Direction Helper (Strategy Edition)

Daveatt Premium Cập nhật   
Hello traders

A follower asked me to convert my Trend Direction Helper into a strategy
So blessed this indicator reached the 1400+ likes milestone - I can't believe how many people are trading with it

I based the setup as follow:

- Entries on those green/red labels
- exit whenever a Simple Moving Averages cross in the opposite direction happen
- possibility to filter only Longs/Shorts or both

Also...

The strategy includes the Zig Zag / Pivots high/low and other options from the indicator version. I only added a quick strategy component with a hard exit concept based on SMA cross

All the best fam and... HAPPY NEW YEAR !!!!!!!!!!!
Dave
Phát hành các Ghi chú: - updated the sizes of the mm cross for better display
Phát hành các Ghi chú: -

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?