tradesafe1

TradeBee Percent Gap Alert

tradesafe1 Cập nhật   
A simple script to enable adding a trigger when a stock reaches 'X' percent, the 'X' can be configured.
The script also displays current tickers gap %, this is particularly helpful when you have 2 or more panels on a chart
Phát hành các Ghi chú:
Added information that displays price at next 100%, for ex: if the current gap is below 100% then it will show what the price will be at 100%, if the current gap is more than 100% but less than 200% then it will show the price at 200% so on till 1k%
Phát hành các Ghi chú:
Added current and next 100% price levels to the display table and also added the lines that shows the current and next 100% level lines
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?