jwammo12

Volatility Index of Range Verification

█ OVERVIEW

This is a volatility indicator created by extending concepts from Tushar Chande's Range Action Verification Index (RAVI).

█ CONCEPTS

This indicator constructs range of the RAVI indicator. It uses this range to build a histogram that represents how fast the range is changing, or a measure of volatility. A line is then constructed, either from a moving average or standard deviation depending on the settings that can serve as an action trigger.

█ INPUTS

 • Fast MA Period: the period of the quickest moving average that is used to build the RAVI indicator line
 • Slow MA Period: the period of the slowest moving average that is used to build the RAVI indicator line
 • MA Type: the type of moving average to use, either Simple or Exponential
 • Price Source: the type of price source to use; close, high, low, hlc3, etc.
 • Lookback Period: how far back to construct the minimum and maximum of the range
 • Standard Range: the standard range of the indicator. a smaller range will exaggerate differences in the columns, and vice-versa
 • Volatility Period: the period used for the trigger line moving average
 • Std. Deviation Mode?: Whether the trigger line will plot using a moving average or a multiple of Standard Deviation.
 • Deviation Multiplier: How many deviations to use if the trigger line is in Std. Deviation Mode

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?