asfasf24

Institutional Supply and Demand Zones

This indicator aims to identify price levels where institutional investors have positioned their buy or sell orders. These buy orders establish "demand zones," while sell orders create "supply zones." Identifying these zones enables us to anticipate potential reversals in price trends, allowing us to profitably engage in these significant market movements alongside major institutions. These zones are formed when price action goes from balanced to imbalanced. These zones are based on orders. Unlike standard support and resistance levels, when price breaks below a demand zone or above a supply zone, these zones disappear from the chart.

Supply is formed by a green candle followed by a major red candle that is at least double the size of previous green candle. The zone is then charted from the open of the green candle to the highest point in the candle. Vice versa for a demand zone (red into green).

These zones are traded by:
1. Look for a volume spike in a zone
2. A trend/trendline break out of the zone
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?