nephew_sam_

Market Structure Patterns (Nephew_Sam_)

nephew_sam_ Premium Cập nhật   
This market structure indicator plots HH/LL labels with a little twist - it can identify upto 14 custom patterns of your choice!

Indicator settings:
Pivot strength - highest or lowest point in a number of x left+right bars
Show - show zigzag lines, HHLL labels, Pattern Matches
Patterns - upto 14 patterns (7 bear, 7 bull) with custom label text
Styles - for labels and lines

Disclaimer
- Although 90% of this indicator is custom coded, I have to give credits to LonesomeTheBlue (https://www.tradingview.com/u/LonesomeTh...) for his "Double Zig Zag with HHLL" indicator where I got the logic on how to plot the labels in real time.
- This indicator repaints labels in realtime (not historical candle)
Phát hành các Ghi chú: Added BOS line
Phát hành các Ghi chú: Bug fix
Phát hành các Ghi chú: Watermark

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?