LunaOwl

[LunaOwl] 超級趨勢2 (SuperTrend2)

LunaOwl Cập nhật   
It is very similar to the previous version. I changed the function from study to a strategy, and added the Average true range to RMA again.
I don't know the academic suitability, but using this strategy to trade the Altcoins market may have a good effect.
refer to Binance for 0.1% of fees, starting from Q4 2017.

跟以前的版本變化不大,我將腳本函數從"study"更改為"strategy",然後將平均真實範圍再次用遞迴平均線均化數值。
不知道學術上的適不適合這麼做...但是,直到目前交易小幣現貨市場,效果還算不錯,用用看。
交易手續費參考幣安小幣,0.1%,從2017年第四季開始測。

Updated:
--1. use RMA to reduce ATR noise.
--2. for the highly volatile Altcions market, strategy should focus on reducing noise.
--3. the Street commonly used alpha filtering for Random Walk.
--4. compared to other MAs, the performance is not outstanding, but the advantage is stability.
--5. I choose the 4H time frame to test the Altcoins (ex: ETH).

稍做更新:
--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
--2.針對高波動率的小幣市場,中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
--3.研究國外交易策略後,它們常用平滑因子過濾隨機走勢
--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出,但優點是參數變動穩定性
--5.我選擇四小時線回測小幣市場,並且選擇經歷過牛熊市的以太坊

The purpose of publishing Chinese Scripts is to make Pine close to more Chinese user.
發布中文腳本的目的,是希望可以讓 Pine 親近更多中文圈的使用者。

Phát hành các Ghi chú:
回測版本的 mult 原設定的值是2.618,可以自己拿來調整參數,建議 4 小時線以上,低於 1 小時交易費用太高都不合成本。
Phát hành các Ghi chú:
進行回測日期範圍與整潔度的調整。
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?