UnknownUnicorn508364

Average Movement per Hour

UnknownUnicorn508364 Cập nhật   
This script shows average absolute values of the open minus close (or largest of open to high/low if option is selected), for each hour of the day. It can be used to find high and low volatility hours for strangles and butterflies.

You must have the daily time frame selected for it to work properly.

The "mul" multiplier will show "whole pips" (i.e. 10 instead of 0.0010) for those selected forex pairs. Add more to your liking, if you wish.

IMPORTANT: this script was built with Central Time USA in mind. You must alter the titles of each plot to adjust for your own time zone!
Phát hành các Ghi chú:
Updated coloring for easy recognition of the current hour.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?