ekare

OHLC-Tables New Feature

Hello All,

The command shows the opening-high-low-closing-change values ​​of that day based on the previous value in each period.
You can set the clock in any time zone you want.
You can use the indicator by adapting it wherever you want on your screen. You can adjust its position. Top-Left-Middle Left- Bottom Left/ Top Right-Middle Right- Bottom Right.
Although it is not a command with a Buy-Sell indicator, its user-friendliness and convenience were taken into account while developing it.
The purpose of the indicator is to allow you to consider the values ​​while focusing not only on the chart you are watching.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?