LuxAlgo

SMT Divergences [LuxAlgo]

The SMT Divergences indicator highlights SMT divergences between the chart symbol and two user-selected tickers (ES and YM by default).

A dashboard returning the SMT divergences statistics is also provided within the settings.

🔶 SETTINGS

  • Swing Lookback: Calculation window used to detect swing points.
  • Comparison Ticker: If enabled, will detect SMT divergences between the chart prices and the prices of the selected ticker.

🔹 Dashboard

  • Show Dashboard: Displays statistics dashboard on the chart.
  • Location: Location of the dashboard on the chart.
  • Size: Size of the displayed dashboard.

🔶 USAGE


SMT Divergences are characterized by diverging swing points between two securities.


The detection of SMT Divergences is performed by detecting swing points using the user chart prices as well as the prices of the selected external tickers. If a swing point on the chart ticker is detected at the same time on external tickers, comparison is performed.

Due to the detection requiring swing point confirmation (3 candles by default), this indicator can better be used to study price behaviors on the occurrence of an SMT divergence.


The dashboard highlights the number of SMT divergences that occurred on a swing high and swing low between the chart ticker and the selected external tickers.

The returned percentage indicates the proportion of swing highs or swing lows that led to an SMT divergence.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?