AlphaBotSystem

[Maco] PUELL MULTIPLE

Reverse formulated what the closed source version is and releasing open source publicly to give back to the community.

If you have any questions feel free to join our Discord!

Phát hành các Ghi chú: Just some minor changes, nothing major. Enjoy :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?