CR-JE

Bar Color Long / Short Indicator With Advised SL

Overview
This script is a trading indicator named "Bar Color Long / Short Indicator With Advised SL" designed for the TradingView platform. The indicator's primary purpose is to provide entry signals for long and short positions, based on various technical analysis methods. Additionally, the indicator suggests stop-loss levels for both long and short positions.

User Inputs
The indicator has several user inputs, such as:

Length
Smoothing
Multiplier
Show bar colors (ON/OFF)
When the bar colors are turned off, the alert signals for long and short positions will be displayed instead.

Custom Risk Calculation
The script calculates a custom risk level based on a modified version of the RSI (Relative Strength Index) formula. The custom risk level is divided into three categories: low, medium, and high.

Sentiment Score Calculation
The indicator calculates a sentiment score based on a combination of methods resembling EMA (Exponential Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), and ROC (Rate of Change). The sentiment score is used to determine if the sentiment is positive or negative.

Bollinger Bands Percent and Combined Signal
The Bollinger Bands Percent is calculated, and the custom risk, sentiment score, and Bollinger Bands Percent are combined to generate a new signal. This signal is used in conjunction with EMA10 to determine the bar colors and provide entry signals.

Bar Colors
Based on the combined signal and EMA10, the script determines the bar colors as follows:

Orange: Positive sentiment
Blue: Negative sentiment
Gray: Neutral
Entry Signals and Alerts
When the bar colors are turned off, the indicator displays large green arrow signals for long (buy) positions and red arrow signals for short (sell) positions based on the sentiment and EMA10 conditions. The script also includes alert conditions for long and short signals, which can be used to set up notifications when these signals are triggered in the TradingView platform.

Advised Stop-Loss Levels
The indicator plots stop-loss lines for both long and short positions at the last candle, accompanied by labels showing the advised stop-loss levels in numeric values.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?