TintinTrading

[TTI] MarketSmith & IBD Style Model Stock Quarters

📜 ––––HISTORY & CREDITS––––
The MarketSmith & IBD Style Model Stock Quarters another Utility indicator is an original creation by TintinTrading inspired by Investor's Business Daily and William O'Neil style of presenting information. While going through the Model Stocks that IBD has been publishing, I realized that I wanted to see the exam same Quarterly presentation on the time axis in order to compare William O'Neil notes better with my own notes from Tradingview. The script is simple and could help you if you study the CANSLIM methodology.

🦄–––UNIQUENESS–––
The distinctiveness of this indicator lies in its ability to visually delineate stock quarters directly on the price chart. It serves as a handy tool for traders who adopt a quarterly review of stock performance, in line with MarketSmith and IBD's analysis frameworks.

🛠️––––WHAT IT DOES––––
Quarter Marking: Draws a black line at the beginning of each financial quarter (January, April, July, and October).
Quarter Labeling: Places a label at the close of the last month in a quarter, indicating the upcoming quarter with its abbreviation and the last two digits of the year.

💡 ––––HOW TO USE IT––––
👉Installation: Add the indicator to your TradingView chart by searching for " MarketSmith & IBD Style Model Stock Quarters" in the indicator library.
👉Add to New Pane and squash the Pane Length: I add the indicator to a new pane under the price and volume charts and squash the height of the pane so that it looks exactly like the MarketSmith visuals.
👉Visual Cues:
Look for the black lines marking the start of a new quarter.
Observe the labels indicating the upcoming quarter and year, positioned at the close of the last month in a quarter.
👉Interpretation: Use these quarterly markers to align your trading strategies with quarterly performance metrics or to conduct seasonal analysis.
👉Settings: The indicator does not require any user-defined settings, making it straightforward to use.

👉 I provide FREE EDUCATION + COURSES here: tintintrading.substack.com/

👉 I share my TRADING everyday here: discord.gg/gTmcqWyWWe

👉 I sell premium indicators here: tradingviewindicators.net
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?