Williams %R (%R)

Williams %R (%R) là một bộ dao động dựa vào xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, chủ yếu để xác định các điều kiện quá mua và quá bán. %R được dựa trên sự so sánh giữa giá đóng cửa hiện tại và mức giá cao nhất cho một khoảng thời gian trong quá khứ do người dùng xác định. %R dao động từ 0 đến -100 (lưu ý các giá trị âm) với các giá trị gần bằng 0 thể hiện các điều kiện quá mua và giá trị gần với -100 thể hiện các điều kiện quá bán. %R điển hình có thể tạo ra các thiết lập dựa trên các điều kiện quá mua và quá bán cũng như những thay đổi tổng thể trong xung lượng.
 
Đọc thêm về Williams %R.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
7
1
2
...
7