noonien

DCA RSI Add funds exit simulator

This script helps with planning on how to exit DCA deals that are in the negative.

The following deal information is required
- Current average position price
- Funds invested
- Required take profit

Additional indicator settings are
- The date/time on which to start the simulator
- Minimum deviation % to start adding funds
- Expected bounceback from when funds are added

The RSI trigger
Adding funds is triggered when the selected RSI settings yield a value that is at or beyond the selected threshold.

How it works
The amount of funds needed are calculated based on the supplied settings, such that the new average price matches the expected bounceback.
It will also show if the exit strategy has failed to hit the TP (this happens when the RSI threshold is hit again)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?