everget

Laguerre RSI (Self Adjusting Alpha with Fractals Energy)

Laguerre RSI (Self Adjusting Alpha with Fractals Energy) indicator script. I adopted idea from https://www.prorealcode.com/prorealtime-... and

If you disable `Apply Fractals Energy` option, you will get the original Laguerre RSI .
Phát hành các Ghi chú: Refactored
Phát hành các Ghi chú:
  • Refactored
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?