inno14

Bull Bear Power

1. Calculate
* Base on RSI status in the same period of price bar, "Bull Bear Power" is counting number of bars moved above 70 then return result to "bull power" series, and counting number of bars moved below 30 then return result to "bear power" series.
* By default RSI period is 2 and Bar period is 15.

2. Interface
* Bull power: green columns.
* Bear power: red columns.
* Info Line: show info of RSI and Bull Bear Power
- Bull Bear Power info: Period, Bull value, Bear value
- RSI info: RSI value, RSI status: overbought (>70), oversold(<30), crossunder 70, crossover 30.

3. Trade:
* Consider place Long oder when Bull power increase from below to above Bear power
* Consider place Short oder when Bear power increase from below to above Bull power
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?