manomanomano

Squeeze Momentum Indicator MTF with alerts [lazy bear]

MTF version of the popular squeeze momentum indicator , created and shared by Lazy Bear
Phát hành các Ghi chú: MTF version of the popular squeeze momentum indicator , created and shared by Lazy Bear

Created by manomanomano, Developed by @badshah_e_alam
Phát hành các Ghi chú: alerts conditions updated
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How does it work?
Phản hồi