simwai

Adaptive Fisherized CMO

simwai Cập nhật   
Introduction
Heyo, here is another no-repaint adaptive fisherized indicator.
I added Inverse Fisher Transform, Ehlers dominant cycle analysis and smoothing to the Chande Momentum Oscillator (CMO).

Usage
The CMO is a momentum oscillator which shows the usual movement of an asset.
I recommend to use it from a lower timeframe with a higher timeframe set.

Signals
(Signal mode will come soon.)
Zero Line
CMO crosses above zero line => enter long
CMO cross below zero line => ente short

Overbought/Oversold
CMO crosses above bottom band => enter long
CMO crosses under top band => enter short

MA (Maybe this signals will vary. Then, check update notes.)
CMO crosses above MA => enter long
CMO crosses below MA => enter short

Enjoy and share your experience with it!

More to read: CMO Explanationsp
Phát hành các Ghi chú:
Added entry signals on signal modes:
Zero Line
MA
Overbought/Oversold
Phát hành các Ghi chú:
Removed COVWMA
Updated trend plot colors
Updated MA plot color
Updated default values
Fixed trend sensitivy calculation
Phát hành các Ghi chú:
Fixed adaptive mode bug
Phát hành các Ghi chú:
Fixed signal mode bug
Phát hành các Ghi chú:
Updated default values
Made NET and Hann Price Smoothing enableable at the same time
Removed bad MAs
Added T3 MA
Fixed bug where volume was not taken from requested timeframe
Added additional exits option
Optimized adaptive length algorithms
Phát hành các Ghi chú:
Refactored T3 type input
Phát hành các Ghi chú:
Added Hodrick Prescott Filter

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?