Powerscooter

Kimchi Premium / Korean Premium ALL TICKERS

Kimchi Premium
Due to the isolated nature of Korean crypto markets, Koreans pay a hefty premium on most cryptos. (Usually ranging from 3% to 5%). This is colloquially known as the "Kimchi Premium".

Uses
The extend of this premium can be used to gauge Korean sentiment towards certain tickers. Most of the insane alt coin rallies that are started by Korean degens are missed by foreign traders entirely. This script seeks to fix that.

Notes
This script automatically detects your current ticker and compares the USDT pair to the KRW pair after adjusting for exchange rate.
Works on all USDT, USDC, BUSD, FDUSD, USD, USDT.P, USDC.P or KRW pairs. Will obviously throw an error if your ticker has no KRW pairing.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?