candlesmart

Rolling Heikin Ashi Candles

█  OVERVIEW

This indicator displays a Rolling Heikin Ashi Candles for a given timeframe Multiplier. Contrary to Heikin Ashi Candles Charts, if the timeframe Multiplier is "5", this indicator plots Heikin Ashi Candles OHLC of the last 5 Candles.

█  WHAT IS THE NEED FOR IT

Let's see if we want to use a Higher timeframe OHLC Data using security function or resolution options. The indicator repaints until the higher timeframe Heikin Ashi Candles closes, leading to a repainting strategy or indicator using higher-timeframe data. So we can use Rolling Heikin Ashi Candles in these cases.

█  USES

  • To Pull out higher timeframe Heikin Ashi Candles OHLC Data to build a non-repainting strategy or indicator.

█  WHY I AM BUILDING THIS SIMPLE INDICATOR

There is no doubt higher timeframe analysis is a critical study to mastering the markets.
I found a necessity for an indicator that analyses multiple higher timeframes and gives us a cumulative or average trend direction. I already built the indicator; I will release it soon. The Indicator I am building is wholly based on my understanding and perspective of Market Structure. Please use this indicator idea to remove the repainting issue when you make an indicator that utilises higher timeframe data.

I am using this in my upcoming indicators. Felt to share before head.

Stay Tuned...

If you have any recommendations or alternative ideas, then please drop a comment under the script ;)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?