ChartArt

Market Trend Strength (MTS) (by ChartArt)

See the current trend strength of the market. An additional filter makes trend consolidation areas visible. The color changes there each bar back and forth between green and red.

This area was interesting. Would have been a better example:


If the filter is deactivated the indicator shows the last measured price trend (green for up and down for red).


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="Market Trend Strength (MTS) (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_MTS", overlay=true)

// Version 1.0
// Idea by ChartArt on June 3, 2015.
//
// This indicator is measuring if there are two
// consecutive higher or lower prices. Therefore
// it measures the trend strength of the market.
// 
// The additional filter shows the trend before
// the trend changed the last time. This filter
// makes consolidation areas without a trend visible.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/

switch=input(true, title="Show consolidation areas? (The color changes there each bar)")
ShowConsolidation = 2

GetBgColor =	iff( (hl2 > hl2[1]) and (hlc3 > hlc3[1]) and (close > close[1])  and  (hl2[1] > hl2[2]) and (hlc3[1] > hlc3[2]) and (close[1] > close[2]), 1, 
	            iff( (hl2 < hl2[1]) and (hlc3 < hlc3[1]) and (close < close[1])  and  (hl2[1] < hl2[2]) and (hlc3[1] < hlc3[2]) and (close[1] < close[2]), -1, nz(GetBgColor[switch?ShowConsolidation:1], 0) ))

SelectBgColor = GetBgColor == -1 ? red: GetBgColor == 1 ? green: na

bgcolor(SelectBgColor, transp = 85)