RicardoSantos

[RS]Moving Average Trend Expansion Analysis V0

experimental: analyzing the differences between price closure and multiple moving averages to discern movement and direction of market.
upper signal is the long trend, while the lower signal symbolizes faster movements within the trend.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="Moving Average Trend Expansion Analysis V0", shorttitle="MATEA.V0", overlay=false)
length1 = input(1)
length2 = input(24)
length3 = input(120)

source = close
osc1 = sma(source, length1) - sma(source, length2)
osc2 = sma(source, length1) - sma(source, length3)

smooth1 = sma(osc1, input(2))
smooth2 = sma(osc2, input(24))

//plot(osc, color=gray, style=columns)
scolor1=smooth1 > smooth1[1] and smooth1 > 0 ? green : 
    smooth1 > smooth1[1] and smooth1 < 0 ? olive : 
    smooth1 < smooth1[1] and smooth1 < 0 ? maroon : 
    smooth1 < smooth1[1] and smooth1 > 0 ? orange : black

scolor2=smooth2 > smooth2[1] and smooth2 > 0 ? green : 
    smooth2 > smooth2[1] and smooth2 < 0 ? olive : 
    smooth2 < smooth2[1] and smooth2 < 0 ? maroon : 
    smooth2 < smooth2[1] and smooth2 > 0 ? orange : black

plot(smooth2, color=scolor2, style=columns, linewidth=1)
plot(smooth2, color=black, style=line, linewidth=1)

plot(smooth1, color=scolor1, style=histogram, linewidth=2)
plot(smooth1, color=black, style=line, linewidth=1)

hline(0)

// ||---  Caps analysis
upperholder = nz(upper[1])
lowerholder = nz(lower[1])
upper = smooth2 >= upperholder ? smooth2 : upperholder
lower = smooth2 <= lowerholder ? smooth2 : lowerholder

signal1 = cross(smooth2, 0) ? upper : na
signal2 = cross(smooth1, 0) ? lower : na
signalcolor1 = smooth2 > 0 ? green : maroon
signalcolor2 = smooth1 > 0 ? green : maroon
hidesignals = input(true)
plot(hidesignals ? na : signal1, style=cross, color=signalcolor1, linewidth=4)
plot(hidesignals ? na : signal2, style=cross, color=signalcolor2, linewidth=4)