donniedarko123

Easy RSI Trend - The trend is your friend till the end

donniedarko123 Cập nhật   
This indicator detects the trend for you and keeps you out of choppy markets. It does not give you a signal, rather it tells you for what kind of signals to look for on the top right of the screen: "Only Longs" or "Only Shorts"

If there is no trend or if a trend is overextended (overbought, oversold) it tells you: "No trade allowed"

The indicator does this by scanning the 4h and daily RSI. Both are displayed in a small table in the bottom right of the screen. The upper cell is the 4h RSI and the other the daily RSI value.

AGAIN: This indicator does not give you a signal. It only tells you the direction in which you should trade. It should be used with an indicator or a strategy that gives you a clear signal.
Phát hành các Ghi chú:
This indicator detects the trend for you and keeps you out of choppy markets. It does not give you a signal, rather it tells you for what kind of signals to look for on the top right of the screen: "Only Longs" or "Only Shorts"

If there is no trend or if a trend is overextended (overbought, oversold) it tells you: "No trade allowed"

The indicator does this by scanning the 4h and daily RSI. Both are displayed in a small table in the bottom right of the screen. The upper cell is the 4h RSI and the other the daily RSI value.

AGAIN: This indicator does not give you a signal. It only tells you the direction in which you should trade. It should be used with an indicator or a strategy that gives you a clear signal.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?