Electrified

Deviation Bands

Electrified Cập nhật   
This indicator plots the 1, 2 and 3 standard deviations from the mean as bands of color (hot and cold). Useful in identifying likely points of mean reversion.
Default mean is WMA 200 but can be SMA , EMA , VWMA , and VAWMA.
Calculating the standard deviation is done by first cleaning the data of outliers (configurable).
Phát hành các Ghi chú:
Adds the option to use the selected source as the mean value. This allows for any indicator to become the mean but forces the deviation calculation to use HLC3.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed inverse sign flaw. Added comments.
Phát hành các Ghi chú:
Improved order of plotting to make it more obvious which values are shown on the indicator and makes it easier to specify alert levels.
Phát hành các Ghi chú:
Added color gradient option.
Phát hành các Ghi chú:
Converted bias to a configurable feature instead of always including it. Probably not useful for most cases.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed color scheme to use subtle gradients by default but maintained edges where it made more sense.
This also makes color customization much easier.
Phát hành các Ghi chú:
Much improved flexibility to specify minutes or days instead of just bars for any length in the calculation.
Configuration screen is more streamlined.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?