DasanC

Signal to Noise Ratio [SNR]

DasanC Premium Cập nhật   
Intro
This script measures the Signal to Noise ratio of a security and plots it in deciBels scale!

Usage
Ideally, you would want the ratio to be above 10 dB , meaning the Signal strength is 10x the noise strength.
As a baseline, you should not rely on indicators that use any kind of moving average if the SNR is below 6 dB - meaning Signal strength is only 4x noise strength.

I've written the SNR as a functional block so you may simply copy and paste, then call getSNR() to get the ratio in dB .

Principle
I consider a bar's High and Low to be the range of that period and (High + Low)/2 to be the "real" value of the signal.
This script compares a bars range (noise) to the perceived signal using a Hilbert Transform.

Cheers,
DasanC
Phát hành các Ghi chú: Changed the visual styles. You can drop this code snippet into another indicator and changed the transparency settings to have it in the background!

DM me on Telegram for requesting project work! @DasanC
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?