LunaOwl

[LunaOwl] 樂活投資:價格通道 (LOHAS Investor - PriceChannel)

- Introduction -
Price channel is an ancient strategy, which is very convenient for office workers. since most people no time do it.
so they are suitable for simple strategies. There are several conditions to become a "LOHAS Investor" -
價格通道是很老的投資策略,對於肯做功課的上班族來說非常方便,而且多數人沒時間操作。
如果要當「樂活投資人」有幾點條件:

1) set moderate ROI expectations.
- 設定溫和的投資報酬率期望。
2) use appropriate stock selection methods to build portfolios and reduce single error rates.
- 使用適當的選股方式建立投資組合,減少單一股票失誤率。
3) simple trade strategy, executed regularly.
- 使用簡單的策略規律執行。
4) wealth accumulates over time and learns every day.
- 財富依靠時間積累,每天勤學新知。
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?