bangkokskater

MACD frontSide backSide + TTM Squeeze by bangkokskater

bangkokskater Cập nhật   
Dark Mode is enabled by default for black theme
disable Dark Mode for white theme

MACD frontSide backSide
===================

an elegant, much better way to use MACD
for trend following momentum ( aka momo) style

MACD with default settings of 12/26 smoothing of 9
✔️ but without histogram
✔️ only has MACD and signal "lines"

green = frontSide momentum impulse
take longs only

red = backSide momentum impulse
take shorts only

black area = exit (once green or red is no longer showing)
or keep holding till next bigger TP

PS: credits to Warrior Trading Ross Cameron for this idea
youtu.be/nH-z-089CgM?t=1018


TTM Squeeze
===================

white dots = incoming pump / dump (monitor for entry)

PS: credits to John Carter's TTM Squeeze & Greeny for PineScript adaptation
Phát hành các Ghi chú:
v1.0a
Dark Mode frontSide green & backSide red colors are more obvious
Phát hành các Ghi chú:
v1.0b
Alerts fire only on the 1st occurence of frontSide or backSide.
Previously alerts fired on every bar...
Phát hành các Ghi chú:
v1.0c
same for ttmSqueeze
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?