myncrypto

Strategy Myth-Busting #8 - TrendSurfers+TrendOsc - [MYN]

This is part of a new series we are calling "Strategy Myth-Busting" where we take open public manual trading strategies and automate them. The goal is to not only validate the authenticity of the claims but to provide an automated version for traders who wish to trade autonomously.

Our 8th one is an automated version of the "653% Gain Magical 1 Minute Scalping Strategy Tested 100 Times | Become Consistently Huge Profit" strategy from "Fxaccurate US" who claims to have achieved 653% profit scalping GOLD on the 5 minute timeframe. As you can see from the backtest results below, I was unable to substantiate anything close to that that claim on any timeframe or symbol. Myth 10000% busted.

If you know of or have a strategy you want to see myth-busted or just have an idea for one, please feel free to message me.

This strategy uses a combination of 2 open-source public indicators:

  • Trend Surfers - Premium Breakout + Alerts by TrendSurfersSignals
  • Mawreez' Trend Oscillator Indicator by Mawreez


Trading Rules:
  • 1 min - 15 min candles
  • Stop loss middle between high and low Risk 1:2

Long Condition
  • Trend Surfers Trailing stop line goes below (Crosses) lowest low
  • Bullish Candle (red)
  • Mawreeze Trend Oscilator Indicator is green

Short Condition
  • Trend Surfers Trailing stop line goes above (Crosses) highest high
  • Bearish Candle (red)
  • Mawreeze Trend Oscilator Indicator is red

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY

➖➖🟦➖➖➖🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦➖➖➖🟦🟦
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?