Imacopitrader

[Max] Power lag analysis

An indicator that is a parametric lag power filter.

I'm starting Time Series Analysis by Hamilton James Douglas, to try to find some fun ideas to test and upgrade my skills on that subject and share them when it produce something that can be useful.

The idea behind that indicator, it's to only get the shape of the biggest movement in percent.
To solve that problem, I iterate about the rate of change of about 15 intervals and I apply a bigger power to the intervals that get bigger.
Why ? If the price is ranging, the indicator will show only the spics, but if the price breakout of the range, each new close that are longer from the price will have a better impact on the indicator and the last ones will be neglected.

I've try to use some parametric lag indicators on top of that indicator but he result is not good enough for me, it can't be used for trade directly but it can be an approach.

If you have upgrade ideas or recommendations on that indicator, I will be please to hear them.

Have fun with the script.

Have a great day !

Max
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?