nephew_sam_

Previous OHLC (Nephew_Sam_)

nephew_sam_ Cập nhật   
This indicator plots the OHLC of a previous HTF candle with an option to show the HTF candle too on the lower timeframe.

(uses latest pine script version 5)

Options:
1. Custom timeframe (requires a higher timeframe from current chart period)
2. Show or hide OC and/or LH lines of previous candle
3. Show or hide the candle at the beginning of the new period

Styles
1. You can style all lines and candle colors from this tab.
Phát hành các Ghi chú:
Update: Added alerts and label
Phát hành các Ghi chú:
Labels bug fix
Phát hành các Ghi chú:
Labels another bug fix
Phát hành các Ghi chú:
Thumbnail Image
Phát hành các Ghi chú:
Added more timeframes + labels settings
Phát hành các Ghi chú:
1. Offset - shows OHLC of x day. 0 is current day, 1 is previous day
2. Custom labels - custom labels for each OHLC
Phát hành các Ghi chú:
bug fix
Phát hành các Ghi chú:
Monthly text fix
Phát hành các Ghi chú:
Show only 1 previous OHLC
Phát hành các Ghi chú:
Monthly label fix
Phát hành các Ghi chú:
Added optional pip box above and below highs

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?