More-Than-Enough

Adaptive Rebound Line (ARL)

More-Than-Enough Cập nhật   
The Adaptive Rebound Line (ARL) focuses on the rebound of price action according to the trend.

While it does not focus on showing the trend, it does help in anticipating price rebounds.

It achieves this by adapting quickly and by reducing lag.

It is recommended to use this with a trend-identifying indicator.

It was inspired by the Hull Moving Average and the KAMA.

Additional indicator show in the chart is Tide Finder Plus.
Phát hành các Ghi chú:
The Adaptive Rebound Line (ARL) focuses on the rebound of price action according to the trend.

While it does not focus on showing the trend, it does help in anticipating price rebounds.

It achieves this by adapting quickly and by reducing lag.

It is recommended to use this with a trend-identifying indicator.

It was inspired by the ALMA and the KAMA .

Additional indicator show in the chart is Tide Finder Plus.

Update 9/10/2022: Added ability to move the line up and down with deviations
Phát hành các Ghi chú:
Minor adjustments.
Phát hành các Ghi chú:
Minor adjustments to make it more user-friendly.
Phát hành các Ghi chú:
Removed redundant code and adjusted for more precision.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?