TheRealDrip2Rip

Dynamic Trend Fusion (DTF)

The "Dynamic Trend Fusion" (DTF) indicator is a powerful technical analysis tool for traders. It stands out from other indicators due to its adaptability and ability to provide insights into different trading styles. Users can choose from various trading options such as "Short-term Trading," "Long-term Trading," "Aggressive Short-term," "Conservative Long-term," "Balanced Approach," "High Sensitivity," "Low Sensitivity," "Day Trading," and "Swing Trading." These options allow traders to customize the indicator to suit their specific trading strategies.

DTF combines the Moving Average Convergence Divergence (MACD) and Relative Strength Index (RSI) indicators, normalizing them to a similar scale for a comprehensive view of market conditions. It then calculates a combined value and smoothes it using a moving average.

One of its standout features is the ability to identify bullish and bearish states, which is represented visually on the chart. When the indicator detects a transition from a bullish to a bearish state or vice versa, the color of the line changes.

Additionally, DTF offers alert conditions, notifying users when the market shifts into a bullish or bearish state, allowing for timely decision-making.

In summary, the DTF indicator sets itself apart by providing traders with a versatile tool that can be tailored to various trading styles and offers clear visual signals for trend changes, enhancing trading precision and efficiency.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?