dinhchien

EURUSD DinhChienFX's signal V4.0

Risk/reward: 1/1.3 | Entry by: Upper/Lower | Keltner crossing: 2 | Candle not entry: 80% | Stochastic: 70/15 | Adx: 31/9/9 | Notrade friday

Max risk: 3% - Risk / reward: 1 / 1.3.
1. Trend identification:
... Keltner: Price Through Upper / Lower 1 gives 1 point. 2 points are eligible for entry.
... Stochastic:
...... k> 70: Uptrend. k <15: Down trend.
... ADX: 31 provides strong trend following signal.
2. Entry point:
... Price corrects to Upper / Lower when 3 conditions Keltner , Stochastic & ADX indicator meet.
3. Not trade friday.
-------------
"Use the link below to obtain access to this indicator" or "PM us to obtain access"
Phát hành các Ghi chú: Order 1: Risk/reward 1/1 and Order 2: Risk/reward 1/~2 | Entry by: Upper/Lower | Keltner crossing: 2 | Stochastic: 80/20 | Adx: 31/9/9 | Notrade Friday
-------
Max risk: 2%.
1. Trend identification:
... Keltner channels: the close candle cross upper/lower Keltner channels gives 1 point. Entry condition is 2 points.
......Uptrend: If the close of candle has 2 times crossover the Upper Keltner channels to wait entry at the third.
......Downtrend: If the close of candle has 2 times crossunder the Lower Keltner channels to wait entry at the third.
...Stochastic:
......k value > 80: Up. k value < 20: Down.
...ADX: 31 to show the strong strength.
2. Entry:
...Wait to order at Upper/Lower if 3 conditions valid.
The bot always shows the entry point of the order first so that the Trader knows how to place the order, every hour will update the entry price once.
3, Avoid missing the chance when the BOT is in the first time, Bot will draw the second entry point when the 1st signal is there, the 2nd risk / reward ratio: 1 / ~ 2.
If using Fibonacci retracement , it is 0.66 or 66%.
* Takes advantage of a 60% higher success rate of order 1 to enter position 2 with a higher Risk / reward ratio,
Phát hành các Ghi chú: Add options:
- Show to every indicator's infomations.
- Predict and Show to the lots size before open trades.
- Arrange the functions index: Money Manage - Entry zone - Trend Identification - Time for backtest.

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

The soon signal wins 4 years, every year and 6 months.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan