noop-noop

Market Profile Fixed View

noop-noop Cập nhật   
Some instruments does not provide any volume information, therefore, as a fixed volume profile user, I needed a fixed market profile indicator to use the same principles, regardless of whether the volumes are available or not.

This script draws a market profile histogram corresponding to price variations within a specific duration, you only need to specify Start and End date/time values to see the histogram on your chart.

Details
  • Two lines corresponding to highest/lowest prices are displayed around the histogram
  • The redline corresponds to the POC (point of control)

Options
Start calculation
End calculation
Bars number (histogram resolution, currently locked to a max value of 50 bars)
Display side/Width (allows to modify size of bars, to the left or to the right)
Bars/Borders/POC Color customization

Notes
  • This script will probably be updated (to add VAH/VAL zones, and maybe other options). However, some common market profile attributes have not been implemented yet since I don't really use them)
Phát hành các Ghi chú:
New update with some new options

  • You can now use 200 bars within a market profile area
  • A Heat color feature has been added with customization params
  • A background color can be added to the MP area (enabled by default)
Phát hành các Ghi chú:
Update:

the POC line can be extended to the right (disabled by default)
Phát hành các Ghi chú:
Update:

Lowest price line fixed
Phát hành các Ghi chú:
Updates:

  • You can now enable/disable histogram, POC, high/low lines and background
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?