JayRogers

Example - Custom Defined Dual-State Session

JayRogers Cập nhật   
This script example aims to cover the following:

  • defining custom timeframe / session windows
  • gather a price range from the custom period ( high/low values )
  • create a secondary "holding" period through which to display the data collected from the initial session
  • simple method to shift times to re-align to preferred timezone

Articles and further reading:


Reason for Study:

  • Educational purposes only.

Before considering writing this example I had seen multiple similar questions
asking how to go about creating custom timeframes or sessions, so it seemed
this might be a good topic to attempt to create a relatively generic example.
Phát hành các Ghi chú:
Minor quick-fix update.
  • Adjusted license info in header, it's a freely usable example.
  • Updated variable naming conventions inside `f_captureSessionHL()` - now all prefixed with `_`
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?