QuantVue

Daily Range Support & Resistance Levels [QuantVue]

The Daily Range Support & Resistance Levels is an advanced analytical tool designed to assess daily price movements and provide potential support and resistance levels.

This tool examines the average daily price fluctuations over the past 150 trading days, and creates support and resistance levels based on the opening price.

The indicator also considers a standard deviation multiplier.

This enables traders and investors to identify potential price zones.

The support and resistance levels are dynamically updated every day.

Users can also choose to view previous daily levels as well.

Customizable settings for this tool include:
-Averaging Period: Adjust the number of days to calculate the average daily range.
-Standard Deviation Multiplier: Modify the standard deviation multiplier to fine-tune the sensitivity of the support and resistance levels. A higher multiplier will result in wider levels, accommodating higher price fluctuations.
-Toggle Support & Resistance Prices: Easily switch on or off the display of support and resistance price levels.
-Show Daily Open Line: Display the daily opening price as a reference point on the chart.
-Show Previous Levels: Choose whether to display past daily support and resistance levels.

Note: this indicator works best on 5 or 15 minute charts.

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers.

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?