thequantscience

Ratio To Average - The Quant Science

Ratio To Average - The Quant Science is a quantitative indicator that calculates the percentage ratio of the market price in relation to a reference average. The indicator allows the calculation of the ratio using four different types of averages: SMA, EMA, WMA, and HMA. The ratio is represented by a series of histograms that highlight periods when the ratio is positive (in green) and periods when the ratio is negative (in red).


What is the Ratio to Average?
The Ratio to Average is a measure that tracks the price movements with one of its averages, calculating how much the price is above or below its own average, in percentage terms.

USER INTERFACE

Lenght: it adjusts the number of bars to include in the calculation of the average.

Moving Average: it allows you to choose the type of average to use.

Color Up/Color Down: it allows you to choose the color of the indicator for positive and negative ratios.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?