rmireland63

8 Pair Strength - updated by rmireland for CHF/EUR/GBP

Currency Strength meter

First created by Glaz in 2015 and updated a few times by JustUncleL in 2017 , I have stripped out the plot functions and color coded results against pairs.

I feel this makes the results easier to interpret. The darker the color the stronger the asset.

As Pine Script only allows a maximum of outputs, I have split this into 2 Scripts to cover all 28 pairs.

8 Pair Strength - AUD/CAD / NZD/USD for AUD/CAD - AUD/CHF - AUD/JPY - AUD/NZD
AUD/USD - CAD/CHF - CAD/JPY - NZD/CAD
NZD/CHF - NZD/JPY - NZD/USD - USD/CAD
USD/CHF - USD/JPY

8 Pair Strength - CHF/ EUR/GBP for CHF/JPY - EUR/AUD - EUR/JPY - EUR/CAD
EUR/CHF - EUR/NZD - EUR/GBP - EUR/USD
GBP/AUD - GBP/CAD - GBP/CHF - GBP/JPY
GBP/NZD - GBP/USD


Enjoy
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?