Rexio

MACD with divergence signals

Its an MACD indicator which highlights places where macd and signal line cross and hidden divergence ocures.
Logic behind it is to check if we have hidden divergence when crossing of that two lines and if above EMA200 (signal for BUY - green) or if below EMA200 (signal for SELL - red).
You can change lenght of EMA but i think 200 is a simpliest trend indicator.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?