tkarolak

NormalDistributionFunctions

tkarolak Cập nhật   
Library "NormalDistributionFunctions"
The NormalDistributionFunctions library encompasses a comprehensive suite of statistical tools for financial market analysis. It provides functions to calculate essential statistical measures such as mean, standard deviation, skewness, and kurtosis, alongside advanced functionalities for computing the probability density function (PDF), cumulative distribution function (CDF), Z-score, and confidence intervals. This library is designed to assist in the assessment of market volatility, distribution characteristics of asset returns, and risk management calculations, making it an invaluable resource for traders and financial analysts.

meanAndStdDev(source, length)
  Calculates and returns the mean and standard deviation for a given data series over a specified period.
  Parameters:
    source (float): float: The data series to analyze.
    length (int): int: The lookback period for the calculation.
  Returns: Returns an array where the first element is the mean and the second element is the standard deviation of the data series for the given period.

skewness(source, mean, stdDev, length)
  Calculates and returns skewness for a given data series over a specified period.
  Parameters:
    source (float): float: The data series to analyze.
    mean (float): float: The mean of the distribution.
    stdDev (float): float: The standard deviation of the distribution.
    length (int): int: The lookback period for the calculation.
  Returns: Returns skewness value

kurtosis(source, mean, stdDev, length)
  Calculates and returns kurtosis for a given data series over a specified period.
  Parameters:
    source (float): float: The data series to analyze.
    mean (float): float: The mean of the distribution.
    stdDev (float): float: The standard deviation of the distribution.
    length (int): int: The lookback period for the calculation.
  Returns: Returns kurtosis value

pdf(x, mean, stdDev)
  pdf: Calculates the probability density function for a given value within a normal distribution.
  Parameters:
    x (float): float: The value to evaluate the PDF at.
    mean (float): float: The mean of the distribution.
    stdDev (float): float: The standard deviation of the distribution.
  Returns: Returns the probability density function value for x.

cdf(x, mean, stdDev)
  cdf: Calculates the cumulative distribution function for a given value within a normal distribution.
  Parameters:
    x (float): float: The value to evaluate the CDF at.
    mean (float): float: The mean of the distribution.
    stdDev (float): float: The standard deviation of the distribution.
  Returns: Returns the cumulative distribution function value for x.

confidenceInterval(mean, stdDev, size, confidenceLevel)
  Calculates the confidence interval for a data series mean.
  Parameters:
    mean (float): float: The mean of the data series.
    stdDev (float): float: The standard deviation of the data series.
    size (int): int: The sample size.
    confidenceLevel (float): float: The confidence level (e.g., 0.95 for 95% confidence).
  Returns: Returns the lower and upper bounds of the confidence interval.
Phát hành các Ghi chú:
v2

Added:
meanAndStdDevFiltered(condition, source, size)
  Calculates average and standard deviation for filtered discontinuous data based on a condition.
  Parameters:
    condition (bool): (bool): A boolean condition to filter data for inclusion.
    source (float): (float): The data point to consider for inclusion based on the condition.
    size (int): (int): The maximum size of the data array; older data points are removed if exceeded.
  Returns: : A tuple containing the average and standard deviation of the filtered data set.

calculateZScoreRange(mean, stdDev, zScore)
  Calculates and returns the lower and upper bounds of a range based on the mean, standard deviation, and z-score.
  Parameters:
    mean (float): (float): The mean of the distribution.
    stdDev (float): (float): The standard deviation of the distribution.
    zScore (float): (float): The z-score representing the number of standard deviations from the mean.
  Returns: Returns an array where the first element is the lower bound and the second element is the upper bound of the range.

Updated:
meanAndStdDev(source, length)
  Calculates and returns the mean and standard deviation for a given data series over a specified period.
  Parameters:
    source (float): (float): The data series to analyze.
    length (int): (int): The lookback period for the calculation.
  Returns: Returns an array where the first element is the mean and the second element is the standard deviation of the data series for the given period.

skewness(source, mean, stdDev, length)
  Calculates and returns skewness for a given data series over a specified period.
  Parameters:
    source (float): (float): The data series to analyze.
    mean (float): (float): The mean of the distribution.
    stdDev (float): (float): The standard deviation of the distribution.
    length (int): (int): The lookback period for the calculation.
  Returns: Returns skewness value

kurtosis(source, mean, stdDev, length)
  Calculates and returns kurtosis for a given data series over a specified period.
  Parameters:
    source (float): (float): The data series to analyze.
    mean (float): (float): The mean of the distribution.
    stdDev (float): (float): The standard deviation of the distribution.
    length (int): (int): The lookback period for the calculation.
  Returns: Returns kurtosis value

pdf(x, mean, stdDev)
  pdf: Calculates the probability density function for a given value within a normal distribution.
  Parameters:
    x (float): (float): The value to evaluate the PDF at.
    mean (float): (float): The mean of the distribution.
    stdDev (float): (float): The standard deviation of the distribution.
  Returns: Returns the probability density function value for x.

cdf(x, mean, stdDev)
  cdf: Calculates the cumulative distribution function for a given value within a normal distribution.
  Parameters:
    x (float): (float): The value to evaluate the CDF at.
    mean (float): (float): The mean of the distribution.
    stdDev (float): (float): The standard deviation of the distribution.
  Returns: Returns the cumulative distribution function value for x.

confidenceInterval(mean, stdDev, size, confidenceLevel)
  Calculates the confidence interval for a data series mean.
  Parameters:
    mean (float): (float): The mean of the data series.
    stdDev (float): (float): The standard deviation of the data series.
    size (int): (int): The sample size.
    confidenceLevel (float): (float): The confidence level (e.g., 0.95 for 95% confidence).
  Returns: Returns the lower and upper bounds of the confidence interval.
Phát hành các Ghi chú:
v3

Added:
zScore(x, mean, stdDev)
  zScore: Calculates the Z-score for a given value.
  Parameters:
    x (float): (float): The value to calculate the Z-score for.
    mean (float): (float): The mean of the data series.
    stdDev (float): (float): The standard deviation of the data series.
  Returns: Returns the Z-score of x.

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.