Độ lệch chuẩn (Biến động)

Hiển thị thêm Script
1
23
1
23