Độ lệch chuẩn (Biến động)

Hiển thị thêm Script
1
2345
1
2
...
5