Amphibiantrading

Anchored Chandelier Exit

The Chandelier Exit is a popular tool among traders used to help determine appropriate stop loss levels. Originally developed by Chuck LeBeau, the Chandelier Exit takes into account market volatility and adjusts the stop loss level dynamically. This indicator builds upon the original Chandelier Exit by allowing the trader to select an anchor date or starting point for the indicator to begin calculating from.

The Original Chandelier Exit
Before we get into the details of the Anchored Chandelier Exit, let's review the original. Essentially a dynamic ATR stop loss, the Chandelier Exit provides a trailing stop that moves higher or lower based on volatility.

The Chandelier Exit is calculated based on the following criteria:

🔶ATR - The ATR is used to measure the volatility of a security over a lookback period. The ATR length determines the number of bars to consider when calculating the average true range. The shorter the length, the more responsive the level will be.
🔶ATR Multiplier - The default multiplier is set to 3. This is used to determine the sensitivity of the Chandelier Exit. The higher the ATR multiplier the wider the stop levels will be. A lower multiplier will tighten stop levels.
🔶Highest / Lowest Points - Determine the highest high (bullish trade) or lowest low (bearish trade) during the lookback period. The default length is 22 bars.

Calculating the Chandelier Exit
Bullish trades - Highest High - ATR * Multiplier
Bearish trades - Lowest Low + ATR * Multiplier

The Anchored Chandelier Exit
The Anchored Chandelier Exit is a new twist on the original, allowing traders to adapt their stop loss levels based on specific market events, levels or bars.

Similar to the original, traders can select the ATR length and multiplier, however, the high or low from which the ATR is subtracted or added is first determined at the anchor bar.

As new bars form, the indicator checks for the previous high/low to be breached. If the high or low is exceeded, the highest/lowest point is updated and the Chandelier Exit is recalculated.

When the indicator is first loaded to your chart, it will ask you to select an anchor bar and choose the bias for the trade.

A bullish (long) bias trade will plot the Chandelier Exit below price action, while a bearish (short) bias trade will plot the Chandelier Exit above price action.

Indicator Features
🔶Custom Start Date
🔶Bullish or Bearish Bias
🔶Selectable ATR Length & Multiplier
🔶Custom Colors
🔶Exit With Close or Wicks
🔶Exit AlertsWith careful parameter optimization, the Anchored Chandelier Exit can be a useful tool for helping traders manage risk based on market volatility.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?