CodeFather

[2022]Volume Flow v3 with alerts

Indicators are an essential part of technical analysis of cryptocurrency. Their main function is to predict market direction based on historic price, cryptocurrency volume and other information. There are several types of crypto indicators illustrating various parameters (trend, volatility , volume , momentum, etc.) but in this article we will look at volume indicators.

Volume indicators demonstrate changing of trading volume over time. This information is very useful as crypto trading volume displays how strong the current trend is. For example, if the price goes up and the volume is high then the trend is strong and will more likely last longer. There are various volume indicators, but we’ll talk about the most popular ones, such as:

On Balance Volume
Accumulation/Distribution Line
Money Flow Index
Chaikin Oscillator
Chaikin Money Flow
Ease of Movement

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?