beller

LB_Bitcoin Blockchain Statistics by Beller

SCRIPT PUBLISH -- See you related Idea.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("Blockchain Bitcoin Statistics", shorttitle="Blockchain Statistics", precision=0)

//datas
nd = input(true, title="Show Network Deficit")
hr = input(true, title="Show Hash Rate")
mr = input(true, title="Show Miners Revenue")
ct = input(true, title="Show Cost Per Transaction")

//Data showing difference between transaction fees and cost of bitcoin mining.
networkdeficit = security("QUANDL:BCHAIN/NETDF", "D", close) 

//The estimated number of giga hashes per second (billions of hashes per second) the bitcoin network is performing.
hashrate = security("QUANDL:BCHAIN/HRATE", "D", close) 

//Historical data showing (number of bitcoins mined per day + transaction fees) * market price.
minersrevenue = security("QUANDL:BCHAIN/MIREV", "D", close)

//Data showing miners revenue divided by the number of transactions.
cptra = security("QUANDL:BCHAIN/CPTRA", "D", close) 

plot(nd ?networkdeficit:na, color = red, title="Network Deficit",style=area)
plot(hr?hashrate/100:na, color = blue, title="Hash Rate")
plot(mr?minersrevenue:na, color = orange, title="Miners Revenue")
plot(ct?cptra*100000:na, color = purple, title="Cost Per Transaction",style=columns,linewidth=2,transp=70)
hline(0, color=yellow, linestyle=dashed)