noop42

Cumulative Delta

This scripts calculates the cumulative volume delta within the current day.

Options allow you to change the display type of this data (3 different configurations are given in the chart above)

The following options are available:
  • Colors selection
  • Reset cumulative delta everyday (can be disable to keep a continuous calculation of the delta over days)
  • Show histogram (used to display the delta as a positive/negative histogram)
  • Show daily High/Low levels (draw highest and lowest delta levels within the day)
  • Show candles (display the cumulative delta as candles)
  • Show Moving average (display a moving average which is reseted everyday at the same time as the cumulative delta itself)
  • Moving average length

This script will be updated if I feel the need to improve things or to add new features
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?